การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

        การเขียนเอกสารทางวิชาการ บทความ หรือรายงานการวิจัย จำเป็นต้องมีรายชื่อเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประกอบการเขียนแนบท้าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าบทความหรือรายงานนั้นมีเหตุผลและสาระที่น่าเชื่อถือ และรายการเอกสารที่นำมาอ้างจะต้องให้ข้อมูลถูกต้องและชัดเจนเพียงพอที่ผู้สนใจเอกสารนั้นจะสามารถติดตามค้นหาข้อมูลที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องนั้นได้
        สำหรับหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมนั้นมีหลายรูปแบบ แล้วแต่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะกำหนด สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพยึดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA Style ซึ่งเป็นแบบที่แนะนำโดย The American Psychological Association
        
        การเขียนบรรณานุกรมมีเครื่องมือช่วยจัดทำเรียกว่า โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Reference Management Software) สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดหาโปรแกรม EndNoteX1, EndNoteX4, และ EndNoteX5 มาให้บริการ 
        EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การจัดเก็บ และการจัดการรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรมEndNote สามารถนำเข้า (Import) รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ฐานข้อมูลของ EndNote ได้โดยตรง หรือสามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง (Direct Export) จากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าสู่โปรแกรม EndNote ได้ทันทีผ่านหน้าจอของฐานข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม EndNote เช่น Proquest Dissertations and Theses (PQDT), EBSCO databases, ScienceDirect, Emerald, Google Scholar เป็นต้น โปรแกรมจะจัดการรูปแบบรายการบรรณานุกรมตามที่เลือกไว้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ APA, Chicago, MLA และอื่น ๆ อีกหลายหลากรูปแบบ