ฐานข้อมูลออนไลน์จำแนกตามสาขาวิชา

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้บอกรับเป็นสมาชิกประกอบด้วยฐานข้อมูลหลากหลายประเภทและหลากหลายสาขาวิชา 

สามารถจำแนกฐานข้อมูลได้ตามคณะและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้

1.      คณะบัญชี School of Accounting

1.1    e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

1.2    e-Theses: PQDT, TDC

1.3    e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

1.4    Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

1.5    Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.      คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration

หลักสูตรปริญญาตรี

2.1    สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

2.1.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.1.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.1.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.1.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.2    สาขาวิชาการจัดการ (Management)

2.2.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.2.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.2.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.2.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.3    สาขาวิชาการเงิน (Finance)

2.3.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.3.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.3.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.3.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.4    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

2.4.1           e-Journals:  ASC, BSC, Computers & Applied Sciences Complete, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.4.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.4.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.4.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.4.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.4.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.5    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (International Business Management)

2.5.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.5.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.5.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.5.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.5.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.5.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.6    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

2.6.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

2.6.2           e-Theses: PQDT, TDC

2.6.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

2.6.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

2.6.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

2.6.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration (English Program)

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

หลักสูตรภาษาไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรภาษาไทย (Master of Business Administration)

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-ICT)

เน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Computers & Applied Sciences Complete, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs)

สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เลือกเรียน 2 วิทยาเขต : กล้วยน้ำไท - รังสิต)

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs)

สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-CV)

สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

หลักสูตรปริญญาเอก

Ph.D. Program in Knowledge Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Knowledge Management and Innovation Management)

Databases

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

3.      คณะนิเทศศาสตร์ School of Communication Arts

หลักสูตรปริญญาตรี

3.1    สาขาวิชาภาพยนตร์ (Film)

3.1.1           e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

3.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.1.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.1.5           Other Databases: Dance in Video, Theatre in Video

3.1.6    Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.2    สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts)

3.2.1           e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

3.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.2.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.2.5           Other Databases: Dance in Video, Theatre in Video

3.2.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.3    สาขาวิชาการสื่อสารตรา (Brands Communications)

3.3.1           e-Journals:  ASC, CMMC, BSC, Emerald, ScienceDirect  

3.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.3.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.3.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.4    สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

3.4.1           e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect

3.4.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.4.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.4.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.4.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.5    สาขาวิชาโฆษณา (Advertising)

3.5.1           e-Journals:  ASC, CMMC, BSC, Emerald, ScienceDirect  

3.5.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.5.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.5.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.5.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.6    สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (Journalism)

3.6.1           e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

3.6.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.6.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.6.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.6.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

3.7    สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)

3.7.1           e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

3.7.2           e-Theses: PQDT, TDC

3.7.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

3.7.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

3.7.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.       Master of Communication Arts Program in Global Communication                                          (International Program)

-          e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

2.       นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)  Master of Communication Arts in Strategic Communication สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรภาษาไทย)

-          e-Journals:  ASC, CMMC, BSC, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

3.       นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts) Master of Communication Arts in Entertainment Management and Production สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (หลักสูตรภาษาไทย)

-          e-Journals:  ASC, CMMC, BSC, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาเอก

Ph.D. Program in Communication Arts ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          e-Journals:  ASC, CMMC, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

4.      คณะนิติศาสตร์ School of Law

หลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณทิต(LL.B.) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws Program

4.1    e-Journals:  ASC, Westlaw, Emerald, ScienceDirect  

4.2    e-Theses: PQDT, TDC

4.3    e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

4.4    e-Books: e-Book Collection by EBSCO

4.5    Other Databases:  Thailandlaw 9

4.5 Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.       นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          e-Journals:  ASC, Westlaw, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases:  Thailandlaw 9

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

2.       นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-          e-Journals:  ASC, Westlaw, Emerald, ScienceDirect  

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Other Databases:  Thailandlaw 9

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

5.      คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว School of Humanities and Tourism Management

หลักสูตรปริญญาตรี

5.1    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)

(Hotel & Restaurant Management (International Program)

5.1.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.1.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.1.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.2    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)

5.2.1           e-Journals:  ASC, Emerald, ScienceDirect

5.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.2.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.2.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.3    สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)

5.3.1           e-Journals:  ASC, Emerald, ScienceDirect

5.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.3.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.3.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.4    สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Chinese for Tourism and Hospitality)

5.4.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.4.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.4.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.4.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.4.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.5    สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (Chinese for International Business)

5.5.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.5.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.5.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.5.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.5.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.6    สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

5.6.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.6.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.6.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.6.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.6.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.7    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (Hotel Management)

5.7.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.7.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.7.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.7.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.7.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

5.8    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)

5.8.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

5.8.2           e-Theses: PQDT, TDC

5.8.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

5.8.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

5.8.5           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          e-Books: e-Book Collection by EBSCO

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

6.      คณะเศรษฐศาสตร์ School of Economics

หลักสูตรปริญญาตรี

6.1    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

6.1.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

6.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

6.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

6.1.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

6.1.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

6.1.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

6.2    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

6.2.1           e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

6.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

6.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

6.2.4           e-Books: e-Book Collection by EBSCO

6.2.5           Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

6.2.6           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

7.      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี School of Science and Technology

หลักสูตรปริญญาตรี

7.1    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

7.1.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

7.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

7.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

7.1.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

7.2    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

7.2.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

7.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

7.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

7.2.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

7.3    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

7.3.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

7.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

7.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

7.3.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Technology and        Management)

-          e-Journals:  ASC, BSC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

8.      คณะศิลปกรรมศาสตร์ School of Fine and Applied Arts

หลักสูตรปริญญาตรี

8.1    สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

8.1.1           e-Journals:  ASC, CMMC, ScienceDirect, Emerald

8.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

8.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

8.1.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

8.2    สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile Design)

8.2.1           e-Journal:  ASC, CMMC, ScienceDirect, Emerald

8.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

8.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

8.2.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

8.3    สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts)

8.3.1           e-Journal:  ASC, CMMC, ScienceDirect, Emerald

8.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

8.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

8.3.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

8.4    สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

8.4.1           e-Journal:  ASC, CMMC, ScienceDirect, Emerald

8.4.2           e-Theses: PQDT, TDC

8.4.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

8.4.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

9.      คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering

หลักสูตรปริญญาตรี

9.1    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)

9.1.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

9.1.2           e-Theses: PQDT, TDC

9.1.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

9.1.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

9.2    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

9.2.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

9.2.2           e-Theses: PQDT, TDC

9.2.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

9.2.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

9.3    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

9.3.1           e-Journals:  ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

9.3.2           e-Theses: PQDT, TDC

9.3.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

9.3.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

9.4    สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต (Multimedia and Internet System Engineering)

9.4.1           e-Journals: ASC, Computers & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, Emerald

9.4.2           e-Theses: PQDT, TDC

9.4.3           e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

9.4.4           Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

10.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ School of Architecture

หลักสูตรปริญญาตรี

10.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture)

10.1.1       e-Journal:  ASC, ScienceDirect, Emerald

10.1.2       e-Theses: PQDT, TDC

10.1.3       e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

10.1.4       Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

10.2 สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)

10.2.1       e-Journal:  ASC, ScienceDirect, Emerald

10.2.2       e-Theses: PQDT, TDC

10.2.3       e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

10.2.4       Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

1.       สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (การบริหารจัดการออกแบบภายใน) (Interior Architecture)

-          e-Journal:  ASC, ScienceDirect, Emerald

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

2.       สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design Management)

-          e-Journal:  ASC, ScienceDirect, Emerald

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

11.  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management)

หลักสูตรปริญญาตรี

11.1 สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship)

11.1.1       e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

11.1.2       e-Theses: PQDT, TDC

11.1.3       e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

11.1.4       Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

11.1.5       Softwares: EDS, EndNote, Turnitin

 

หลักสูตรปริญญาโท

Master of Management in Entrepreneurship (MME)

-          e-Journals:  ASC, BSC, Regional Business News, Emerald, ScienceDirect

-          e-Theses: PQDT, TDC

-          e-News: iQNewsClip, Matichon e-library, NEWSCenter

-          Other Databases: CORPUS 2008, SETSMART

-          Softwares: EDS, EndNote, Turnitin