ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)

ฐานข้อมูลออนไลน์าขาวิชาต่างๆ ที่สนับสนุนการทำวิจัย การเขียนบทความ และการเขียนตำราของมหาวิทยาลัยที่สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้บอกรับสมาชิก ซึ่งผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถสืบค้นบทความและผลงานวิจัยในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม(fulltext), eJournal, eBook และ Online Streaming Video สามารถเรียกดูหรือเรียกใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหรือผ่านเครือข่าย VPN จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 
ฐานข้อมูลสากล

Academic Search Complete (ASC)...View    
ฐานข้อมูลบทความสหสาขาวิชา  
Business Source Complete (BSC)...View   
ฐานข้อมูลบทความทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การบริหารการผลิต
Communication & Mass Media Complete (CMMC)...View
ฐานข้อมูลบทความทางด้านสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร
Computers & Applied Science Complete...View
ฐานข้อมูลบทความทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Dance in Video...View
ฐานข้อมูลที่นำเสนอการผลิตและสารคดีการเต้นโดยนักแสดงและบริษัทต่างๆ ในช่วงศตวรรษที่ 20
E-Book By EBSCO Host...View
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา
Emerald...View
ฐานข้อมูลบทความสหสาขาวิชา
ProQuest Dissertation and Theses (PQDT)...View
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สหสาขาวิชา
Regional Business News...View
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ScienceDirect...View
ฐานข้อมูลบทความสหสาขาวิชา
Theatre in Video...View
ฐานข้อมูลผลงานการแสดงบนเวทีที่สำคัญของโลก
Westlaw...View
ฐานข้อมูลเอกสารกฎหมายนานาชาติ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ

Corpus...ให้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามทั้ง 2 วิทยาเขต
ฐานข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ 
iQNewsClip...View
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดู login และ password เพื่อเข้าใช้งานได้ที่ http://library.bu.ac.th/digitalcollection/onlinedb/LoginForm.cfm?gotourl=onlinedb.cfm
Matichon e-library...View
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ รวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในเครือมติชนและสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
ดู login และ password เพื่อเข้าใช้งานได้ที่ http://library.bu.ac.th/digitalcollection/onlinedb/LoginForm.cfm?gotourl=onlinedb.cfm
NEWSCenter...View
ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์แบบเรียลไทม์อัพเดท
ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้
Setsmart...View
ระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศและข่าวย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีย้อนหลัง และข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ 
Thailandlaw 9...ให้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามทั้ง 2 วิทยาเขต
ฐานข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาศาลฏีกา
ThaiLIS Digital Collection (TDC)...View
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และ อื่นๆ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
วิทยานิพนธ์ไทย...View
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน 52 สถาบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2550


ฐานข้อมูลทดลองใช้
IndianJournals.com...View
ฐานข้อมูลบทความวารสารและสิ่งพิมพ์วิจัยทั่วโลกจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศอินเดีย
EBSCO eBook Academic Collection...View
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา